วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักการ คือ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมีบทบาทในการเป็นผู้เรียนรู้มากที่สุด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุให้การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และได้ระบุสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ 3 ประเด็น คือ ด้านหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิต ด้านกระบวนการเรียนรู้เน้นความสอดคล้องกับความถนัดและสนใจของผู้เรียนและเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และด้านการวัด และประเมินผลตรงตามสภาพความจริง

2. องค์ประกอบที่บ่งชี้สภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับการเรียนการสอน พิจารณาตามองค์ประกอบหลักของ CIPPA – Model คือ ผู้เรียนได้สร้างความรู้ ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสื่อ ได้ใช้กระบวนการในการสร้างความรู้ด้วยความกระตือรือร้นทางกาย และมีโอกาสได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และดูตามสภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ต้องมีลักษณะพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน

3. เทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลายอย่าง ได้แก่ การใช้เทคนิคการเรียนแผนโครงสร้างความรู้ให้ผู้เรียนจัดระบบ และแสดงสิ่งที่เรียนรู้ออกมาเป็นภาพที่ครูสามารถตรวจสอบได้ การใช้เทคนิควิธีการให้ผู้เรียน เรียนแบบร่วมมือกัน ซึ่งจัดได้หลายแบบ ใช้เทคนิคการตั้งคำถามอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นความคิด การใช้เทคนิคการเรียนด้วยโครงงาน และการบูรณาการการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆเข้าด้วยกัน

4. การประเมินผลตามสภาพจริง เน้นการประเมินผลการเรียนรู้รอบด้านของผู้เรียน จะใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อประเมินให้ได้ครบทุกความสามารถของผู้เรียนอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ วิธีการประเมินทำได้หลายอย่าง ได้แก่ การใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ และตรวจเก็บแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน

5. ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีบทบาทสำคัญ 2 ประการ คือ เป็นผู้จัดการและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูจะต้องเป็นผู้วางแผน และจัดเตรียมสื่อ/ประสบการณ์ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และในขณะดำเนินการจัดการเรียนการสอน ครูต้องเป็นผู้จัดการเรียนรู้ควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: